Carta de Servizos

Carta de Servizos Electrónicos

As cartas de servizos son o instrumento a través do cal os órganos, organismos e entidades da Administración Xeral do Estado informan aos cidadáns e usuarios sobre os servizos que teñen encomendados, sobre os dereitos que lles asisten en relación con aqueles e sobre os compromisos de calidade na súa prestación.

  Carta de Servizos Electrónicos

 

Normativas reguladoras das castas de servicio

  • Real Decreto 951/2005, de 29 de xullo Nueva ventana polol que se establece o marco xeral para la mellora da calidade na Administración Pública, estas cartas defínense como o instrumento a través do cal os órganos, organismos e entidades da Administración Xeral do Estado informan aos cidadáns e usuarios sobre os servizos que teñen encomendados, sobre os dereitos que lles asisten en relación con aqueles e sobre os compromisos de calidade na súa prestación.
  • Real Decreto 1671/2009, de 6 de novembro  polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos. Menciona, dentro dos servizos que as sedes electrónicas poñerán a disposición dos cidadáns, a carta de servizos e carta de servizos electrónicos.