Datos abertos

Datos abertos da Autoridade Portuaria de Vigo
 
Reutilización da información no sector público
 
Desde esta sección podrá consultar la información que a Autoridade Portuaria de Vigo pública, no marco da Lei 37/2007 sobre la reutilización da información do sector público, para o ámbito do sector público estatal.
 
Para saber máis sobre la reutilizacióhn da información do sector público , visite o portal datos.gob.es , donde se recollen todas as iniciativas neste ámbito e o catálogo de información pública de la Administración Xeral del Estado.
 
Catálogo de datos abertos da Autoridad Portuaria de Vigo.
 
Consulte os conjuntos de datos públicados pola Autoridade Portuaria de Vigo  desde el catálogo da Administración Xeneral do Estado.

Aviso Legal

Aviso Legal

Obligatoriedad das condicións xerais

As presentes condicións xerais, dispoñibles con carácter permanente baixo www.datos.gob.es/avisolegal Nueva ventana , vincularán a cualquera axente reutilizador polo mero feito de facer uso dos documentos sometidos a ellas.

Autorización de reutilización e cesión non exclusiva de dereitos de propiedade intelectual.

As presentes condicións xerais permiten la reutilización dos documentos sometidos a elas para fins comerciaies y non comerciaies. Enténdese por reutilización o uso dos documentos que obran en poder dos órganos da Administración Xeral do Estado e os demás organismos e entidades do sector público estatal referidos no artígo 1.2 del Real Decreto 1495/2011, de 24 de outubre, polo que se desenvolve la Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público estatal, por persoas físicas ou xurídicas, con fins comerciais o no comerciais, sempre que devandito uso non constitúa unha actividade administrativa pública. A reutilización inclúe, a modo ilustrativo, actividades como a copia, difusión, modificación, adaptación, extracción, reordenación e combinación da información.
 
O concepto de documento é establecido no apartado 2 do artigo 3 de la Lei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilización da información do sector público, polo que se comprende toda información calquera que sexa a súa suporte material ou electrónico así como súa forma de expresión gráfica, sonora ou en imaxe utilizada, incluíndo, en consecuencia, tamén os datos nos seus niveis máis desagregados o "en bruto".
 
Esta autorización conlleva, asi mesmo la cesión gratuita e non exclusiva dos dereitos de propiedad intelectual, no seu caso, correspondentes a tales documentos, autorizándose a realización de actividades de reproducción, distribucción comunicación pública ou transformación, necesarias para desenvolver a actividade de reutilización autorizada, en cualqueer modalidade y baixo calquer formato, para todo o mundo e polo prazo máximo permitido pola Lei.
 
Condicións xerais para a reutilización.
 
Son de aplicación as seguintes condicións xerais para a reutilización dos documentos sometidos a elas.
 
  1. Está prohibido desnaturalizar o sentido da información.
  2. Debe citarse a fonte dos documentos obxecto de reutilización. Esta cita poderá realizarse do seguinte xeito: "Orixe dos datos: Autoridade Portuaria de Vigo".
  3. Debe mencionarse a data da ultima actualización dos documentos obxecto da reutilización, sempre cuando estuviese incluida no documento orixinal.
  4. Nob se poderá indicar, insinuar ou suxerir que o organismo, titular da información reutiliza, participa, patrocina ou apoia a reutilización que se leve a cabao con ela.
  5. Deben conservarse, non alterarse ni suprimirse os metadatos sobre a data de actualización e as condicións de reutilización aplicables incluidos, en seu caso, no documento posto a disposición para súa reutilización.

Exclusión de responsabilidad.

A reautilización dos conxuntos de datos realizarase por parte dos usuarios ou axentes da reutilización baixo a súa propia conta e riesgo, correspondiéndolles en exclusiva a eles responder fronte a terceiros por dabos que pudieran derivarse dela.

A Administración non será responsable do uso que da súa información fagan los axentes reutilizadores nin tampouco dos danos sufridos ou perdas económicas que, de forma directa ou indirecta, produzan o poidan producir prexuízos económicos, materiaies ou sobre datos, provocados polo uso da información reutilizada. La Autoridade Portuaria de Vigo non garante a continuidade na posta a disposición dos documentos reutilizables, nin en contido nin en forma, nin asume responsabilidades por cualquer error ou omisión contida neles.

Responsiblidad del agente reautilizador.

O axente reutilizador áchese sometido á normativa aplicable en materia de reutilización da información do sector público, incluíndo o réxime sancionador previsto no artigo 11 da Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre la reutilización da información do sector público